Säännöt

Kuhmon Mobilistit ry – Säännöt

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KUHMON MOBILISTIT RY ja sen kotipaikka on Kuhmo ja toimialueena SUOMI.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan,
koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja
kehittää yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa toimialueellaan.
Yhdistys ei osallistu poliittiseen eikä uskonnolliseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä ja kuntoisuuskilpailuja historiallisille moottoriajoneuvoille,
toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia
julkaisee historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia
harjoittaa muutakin samanlaatuista yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää aatteellista toimintaa
voi antaa museoajoneuvolausuntoja
voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa testamentti- ym. lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla voi toimeenpanna varojen keräystä.

3. § Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenet maksavat liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuansa viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa jäsenmaksulaskussa mainitusta maksupäivämäärästä lukien.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä valittuna kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain ja ensikerralla erovuoroiset valitaan arvalla.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Ilmoitus yleisistä kokouksista yhdistyksen verkkosivuilla ja syyskokouksen päättämässä lehdessä ilmoittaen.

11. § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta varten 15. helmikuuta ja syyskokousta varten 15. lokakuuta mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. § Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.